Kedves olvasók! Nyomtatás E-mail

 

Liptay GyörgyA vegyészutánpótlás-képzés egyik neuralgikus pontja már a középiskolában megjelenik.Sok iskolában nincs kísérleti oktatás – részben adminisztratív, részben anyagiszempontok miatt. A diákok nem jutnak élményhez a kémiaórákon, és ezért nem isérdeklődnek a tudományág iránt.

A folyamatot már 30 évvel ezelőtt érzékeltem, amikor a lányom kísérletet szintesohasem látott a gimnáziumban. Egy beszélgetés során megkérdeztem, mit tud az arzénről.Jó tanuló volt, válaszolt: 1s2 2s22p6 3s23p6… És a vegyületeiről? Semmit! Mérgező?Azt nem tudom.

Egyetemi pályafutásom elején diákként, majd asszisztensként láttam, hogy Erdey László professzoróráinak 36–38%-ában kísérleteket mutatott be a vegyészhallgatóknak. Így tárgyalta a folyamatokat, magyaráztaaz effektusokat. Ezek után csodálkozunk azon, hogy nincs utánpótlás a vegyész- és tanárképzésben?Az egyetemeken szinte megszűnt a szaktanárok oktatása. Van, ahol a jelentkezések hiánya miatt nemindult képzés, a többi egyetemen egy kézen megszámolható a hallgatók létszáma.

Ezek ismeretében nagyon bíztatónak tűnik, hogy több helyen jelentős összegeket fordítottak a kísérletesközépiskolai kémiaoktatásra. Különböző EU-s támogatásokból, pályázatokból a Petrik Lajos Szakközépiskolatöbb mint 1 milliárd forintot kapott (625 milliót felújításra, 271 milliót eszközfejlesztésre, további210 milliót szakmai-módszertani fejlesztésre), ahogy cikkünkben olvashatják. 11 iskola nyert 1–1millió eurót a természettudományos szakok fejlesztésére, ahol a diákok saját kísérleteik során szerezhetnekismereteket. A pályázatot elnyerő iskoláknak 10–12 kiválasztott iskola tanárait és diákjait is rendszeresenvendégül kell látniuk az új laborokban. További pályázatok is folyamatban vannak.

Az új lehetőségek, valamint a tanárképzés osztatlanná tételével a kémiát tanító pedagógusok számaemelkedni fog, és nő az érdeklődés a kémia és tanítása iránt.
Az oktatáshoz jó pedagógus is kell. Legyen szabad megemlítenem, személyes érintettségem miatt, hogya kísérletező tanár munkája eredményes lehet. A legendás hírű tanár, Vermes Miklós első munkahelyén,a Fasori Evangélikus Gimnáziumban 1942-től (a kémia gimnáziumi bevezetésétől) 1952-ig (az iskolamegszüntetéséig) 9 olyan személyt tanított, akik később az MTA doktorai lettek. Ez, azt hiszem, nem voltvéletlen. Szeptemberben az iskola utca felőli kertjében szobrot avatnak tiszteletére!

A témához kapcsolódva megemlítem, hogy a kémikus-utánpótlás nevelése a középiskolák után azegyetemeken folytatódik. E számban köszönthetjük Pretsch Ernő professzort (Zürich, ETH), aki idén kaptameg az MKE legmagasabb kitüntetését, a Fabinyi Rudolf-emlékérmet, mert a továbbképzésben, doktoranduszképzésbenjelentős segítséget nyújtott magyar fiataloknak. Gratulálunk, és további eredményesmunkát, jó egészséget kívánunk!

 

Liptay György
az MKE alelnöke